Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Monitoring lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych - HCVF.

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF – (High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Nawojowa w roku 2018.

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF prowadzony  podczas pełnienia obowiązków służbowych przez leśniczych w sposób ciągły, wykazał że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się. Stwierdzono także, że nie wystąpiły zagrożenia mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony w zakresie lasów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii HCVF.

W zakresie kategorii HCVF 6.1 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności na dwóch obiektach tj. Kapliczka św. Anny (oddział 118a) oraz Krzyż łemkowski z 1920r. (oddział 121f) stwierdzono zły stan zachowania i zaobserwowano zagrożenie będące wynikiem upływu czasu oraz związane z narażeniem na działanie warunków atmosferycznych.

 

W toku monitoringu zaobserwowano również takie zjawiska jak:

- zamieranie jesionu powodujące zwiększone wydzielanie się posuszu jesionowego, które wystąpiło w kategoriach:

  • 1.2 w wydzieleniach 248b,
  • 2.1 w wydzieleniach 248b,d; 250c,d,f; 251a,i; 252a;
  • 3.1 w wydzieleniach 335d;
  • 3.2 w wydzieleniach 248b,

- objawy żerowania hurmaka olchowca wystąpiło w kategorii:

  • 3.1  wydzieleniach 318h; 321a; 328c,f,i; 335d; 337b,c; 339d; 340b.

Wyżej wymienione zjawiska tj. zamieranie jesionu i żer hurmaka olchowca są procesem występującym na skutek czynników naturalnych, nie zagrażają w sposób istotny trwałości lasów w poszczególnych fragmentach a realizowana w Nadleśnictwie wielofunkcyjna i zrównoważona  gospodarka leśna ogranicza mogące występować związane z nimi negatywne skutki dla lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych.

Lokalizację obiektów HCVF przedstawia interaktywna mapa dostępny pod adresem: http://rdlpkrakow.gis-net.pl/