Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

 

Na terenach Nadleśnictwa Nawojowa w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

 

HCVF 1. -  Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. - Obszary chronione

HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. - Lasy wodochronne

HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

Leśnicy co rok dokonują przeglądu stanu tych lasów. Prowadzony przez leśniczych monitoring wykazuje na to, czy stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, czy nie zaistniały zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na cel i przedmiot ochrony.

 

INFORMACJA O WYNIKU MONITORINGU

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF – (High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Nawojowa w roku 2019.

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF prowadzony  podczas pełnienia obowiązków służbowych przez leśniczych w sposób ciągły, wykazał że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się. Stwierdzono także, że nie wystąpiły zagrożenia mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony w zakresie lasów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii HCVF.

W zakresie kategorii HCVF 6.1 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności na dwóch obiektach tj. Kapliczka św. Anny (oddział 118a) oraz Krzyż Łemkowski z 1920r. (oddział 121f) stwierdzono zły stan zachowania i zaobserwowano zagrożenie będące wynikiem upływu czasu oraz związane z narażeniem na działanie warunków atmosferycznych.

W toku monitoringu zaobserwowano również takie zjawiska jak:

- zamieranie jesionu powodujące zwiększone wydzielanie się posuszu jesionowego, które wystąpiło w kategoriach:

  • 1.2 w wydzieleniach 248b,
  • 2.1 w wydzieleniach 248b,d; 250a,c,f; 251a,i; 252a;
  • 3.2 w wydzieleniach 248b.

Zjawisko zamierania jesionu jest procesem występującym na skutek czynników naturalnych, nie zagraża w sposób istotny trwałości lasów w poszczególnych fragmentach a realizowana w Nadleśnictwie wielofunkcyjna i zrównoważona  gospodarka leśna ogranicza mogące występować związane z nimi negatywne skutki dla lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Nawojowa na adres   nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

 

Rozmieszczenie lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.